MENU

 • 1990年10月
  【軒轅劍壹】

 • 1994年2月
  【軒轅劍貳】

 • 1995年
  【軒轅劍外傳 - 楓之舞】

 • 1999年
  【軒轅劍参 - 雲和山的彼端】

 • 2001年
  【軒轅劍参外傳 - 天之痕】
  (系列顛峰之作)

 • 2002年
  【軒轅劍肆 - 黑龍舞兮雲飛揚】

 • 2004年
  【軒轅劍外傳 - 蒼之濤】

 • 2006年
  【軒轅劍伍 - 一劍凌雲山海情】

 • 2009年
  【軒轅劍外傳 - 漢之雲】

 • 2011年
  【軒轅劍外傳 - 雲之遙】

 • 2013年
  【軒轅劍陸 - 鳳凌長空千載雲】

 • 2015年
  【軒轅劍外傳 - 穹之扉】